Pag2
De Sjamaan en het Sjamanisme

Als de sjamaan zich beweegt tussen geest en stof, dan manifesteert de kracht van de geest zich niet als een materiëel effekt op het materiële vlak, maar wel als een geestelijke invloed op dat stoffelijke vlak. Zijn lichaam terug gezond kunnen maken, zijn angsten of zijn verslavingen kunnen overwinnen, boven zijn tekortkomingen uitgroeien, psychies in evenwicht en in vrede komen, harmoniese relaties ontwikke-len, zijn bijvoorbeeld veel zinvollere en overtuigender uitingen van “macht”.

Als men derhalve magie de-mystifiëert, dient dit in béide richtingen te geschieden: wat tot de onzichtbare realiteit behoort, dient zijn aura als “extra-ordinair” of “paranormaal” te verliezen. Als IEDERE mens een bepaalde gevoeligheid voor àndere dimensies dan voor het louter materiële bezit, dan is daar niets “buitenge-woon” aan. Die magie zit hem kortom niét in het opvoeren van een “paranormale show”, maar in het vermogen om in diepere dimensies van de realiteit en van het bewustzijn te schouwen.

Het gaat hem hierbij niet zozeer om feiten en gebeurtenissen als dusdanig, maar om de geestesprocessen van de persoon die ze meemaakt. Het is de taak van de sja-maan om voeling te krijgen met deze processen die zich in iemands psyche afspelen, en van die in een ruimere spirituele context te kunnen plaatsen.
Het is een zoektocht naar de geestelijke waarheid die àchter of in die gebeurtenis verpakt zit. Men kan dit een levensles, een karma, een bewustwording of sim-pelweg een inzicht noemen, dat maakt niets uit. Belangrijk hierbij is, dat de persoon het proces uiteindelijk kan afsluiten door zijn ervaring te plaatsen en zijn probleem op te lossen. Pas op dat moment is de levensles geleerd, het karma afgerond, de erva-ring verwerkt.

Met een modern woord duidt men dit als healing aan, om te benadrukken dat li-chaam en geest een eenheid vormen. Het lichaam geneest, en de geest komt terug in balans, en wanneer béide hebben plaats gevonden, is een mens terug “heel” of “één” geworden; is hij ge-heeld of geheald.

De sjamaan is als archetype en als funktie van alle tijden, en heeft sedert de dageraad der mensheid steeds bestaan en zijn rol gespeeld. Al verschilden de naam en de vorm van zijn verschijning volgens de kultuur en de tijd waarin hij leefde.