Pag3
Het Bewustzijn en het Spirituele

Kortom, het omgekeerde van wat doorgaans als “normaal” wordt aangenomen. Het materiële leven dat als een droom snel voorbij glijdt; een illusie (maya) vol verlan-gens en ambities die eigenlijk niets “ter zake” doen, omdat ze tegen de achtergrond van de ware behoeften van de psyche puur tijdsvulling of tijsverlies zijn. En de droom als de échte realiteit, waar men toegang kan vinden tot de diepere dimensies van de realiteit, en kan doordringen tot de diepere, innerlijke waarheden. Want in de droom is men niet meer gebonden door de beperkingen en wetmatigheden van de stof, en kan men voor 100% “puur geest” zijn. Als we uiteindelijk sterven, keren we terug naar die “droomwereld” en worden we een geestelijke entiteit. Niet zozeer in een “hemel”(of hel), dan wel in een parallelle realiteit of dimensie.

Voor een sjamaan is deze “droomwerkelijkheid” of geestelijke realiteit van fundamenteel belang. Zowel tijdens zijn slaap, als wakend, maakt hij er “uitstapjes” in. In wakende toestand gebeurt dit als meditatie (zachte vorm) of trance (harde vorm), waarbij hij zijn bewustzijn terugtrekt naar de diepere niveau's van innerlijke beleving en van reflectie. Hij kan er het antwoord vinden van de vraag waarmee hij zit , of de oplossing voor het probleem waarvoor hij staat. Dit “introspectief reizen”, vraagt, zoals alles in dit leven, een zekere oefening. Oefening baart kunst, heet dat dan.

Voor je wenst dat het ook jou eens te beurt zou vallen, bedenk dan eerst dat het niet altijd even prettig en aangenaam is. Sommige dromen zijn nachtmerries, waarin men oog in oog komt te staan met de lelijkste kanten of met de innerlijke demonen van mensen. Bedenk dan ook dat heel wat zogenaamd “geesteszieken”, niet zozeer men-sen zijn die “hun verstand hebben verloren”, dan wel mensen die “de weg van een normaal werkend bewustzijn hebben verloren”.

Niet zelden zijn ze in één of ander bestaansniveau “blijven hangen”, en zijn ze niet meer in staat de verbinding te leggen met andere niveau's dan dàt waarin ze vast-zitten of in zijn “gevallen”. Ze zijn ergens “gestrand” in het geestelijk landschap. Anderen hebben als het ware “zichzelf verloren”, en lopen totaal “verdwaald” in een innerlijk landschap, elk gevoel voor richting en bestemming kompleet kwijt gespeeld. Elke reis, en zeker déze, kent zijn gevaren! Wie een reis onderneemt, moet een kom-pas bij de hand hebben, om in geval van nood toch nog zijn richting en bestemming te kunnen uitstippelen.

Wie een reis onderneemt, moet eenmaal hij in problemen dreigt te komen of uitge-put blijkt te worden, de weg terug kunnen vinden.

Als besluit kan men stellen, dat de sjamaan als hulpverlener een soort reisgids is: hij zet de deur open van een andere, geestelijkere realiteit, en begeleidt iemand in deze geesteswereld, of dit onzichtbaar niveau van werkelijkheid. En elke reis is een bewustwordingsproces naargelang de persoon deze diepere bestaanslagen met de hulp van de sjamaan afdaalt. Want uiteindelijk is hetgeen de mens mens maakt, .... zijn bewustzijn!

Men kan het “Ik zoek een mens!” van de Griekse wijsgeer Diogenes van Sinope als een boutade afdoen, maar uiteindelijk stelt het op kliniese wijze het existentiële vraagstuk van het mens-zijn: Zijn we mensen, of zijn we dieren? En als we het eerste willen zijn, laat ons dan ophouden met als een dier te reageren en te leven, maar als mens te existeren. Een mens is pas mens, als hij bereid is naar zijn bewustzijn te luisteren! Als de mensheid hetvolgende stadium in haar evolutie zal willen maken, zal dit niet één of ander technies exploot inhouden, maar het realiseren van deze geestelijke opdracht en queeste. Men gebruikt de term “het Aquarius-tijdperk” te pas en te onpas; welnu de Waterman- essentie houdt dat precies in.

Voor een VOORDRACHT over:

        -Het bewustzijnsniveau
        -Het bewustzijnsproces
        -De bewustzijnslagen
        -De droomwerkelijkheid

        kun je mij steeds kontakteren op 09/228 93 12

        of mailen naar: rudy.vanderstraeten@gmail.com