Art 37
Duizendguldenkruid-Centaury

Duizendguldenkruid is een lid van de Gentiaan-familie die men hier in onze kontreien kan aantreffen. Hij komt voor op zandige een grazige plaatsen, waar hij voldoende licht kan krijgen. Zijn naam heeft niets te maken met zijn uitzicht, maar alles met zijn reputatie als geneeskruid: Centaurium komt van centum(=honderd) en aurium(=goud) en betekent dus "honderd goudstuk-ken"; en na de devalutie is dit vermeerderd met factor 10.

Plinius noemde de plant "fel terrae" of aardgal vanwege die uitgesproken bittere smaak. In wezen is dat een afweer tegen aanvraat: deze plant smaakt zo "slecht", dat zij met rust wordt gelaten door insecten en planten-eters. Bah! Als je dus in het wild een plantje zult vinden, dan zal dit steeds in-takt en ongehavend zijn. Duizendguldenkruid bevat zoveel bitterstof, dat het bij de mens als geneeskruid de lever en de gal , en dus algemeen de spijsverte-ring aanvuurt tot grotere werkzaamheid. Duizendguldenkruid is dus dienstig bij een slechtwerkende spijsvertering als gevolg van een verminderde galaf-scheiding en een tekort aan maagsappen, maar ook bij een verminderde eet-lust door verzwakking of ziekte. Het heeft al eeuwenlang een uitstekende me-dicinale reputatie en staat van dienst.

ASTROLOGIES is Duizendguldenkruid duidelijk een vertegenwoordiger het Teken Ram of de Planeetkracht Mars: hij stimuleert, hij vuurt aan, hij pept op, hij wekt op, hij bevordert, hij aktiveert, hij verdrijft (gassen en wormen in de darmen). Mars geeft fysies genoeg "agressiviteit" om het opgenomen voed-sel goed te verteren. En naar analogie geeft de Mars-energie voldoende levens -lust en levensmoed om alle opgedane ervaringen te verwerken.
Daarom is het voor mij een beetje een raadsel waarom Edward Bach bij de behandeling van zijn Bach Bloesems veeleer het gebrek aan wilskracht als centraal thema bij de behandeling van Centaury heeft naar voor geschoven. Rood, de 1ste chakra en Mars-energie staan garant voor een flinke portie as-sertiviteit en aktie in de uitoefening van die wil.

Het is zonder meer duidelijk dat het hierbij om het complemantaire type gaat: mensen met een TEKORT aan duizendguldenkruid-/Mars-energie. Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken door het passieve menstype: mannen en vrouwen die zich "opofferen" voor een sterkere persoonlijkheid, en die slaafs VOLGEN. Ze identificeren zich kompleet met diens verlangens, motieven en emoties, in de mate dat ze de voeling met wat zijzelf willen kompleet verliezen. Duizendguldenkruid geeft hen die shot adrenaline om UIT hun passiviteit te treden, en de assertiviteit nodig om voor zichzelf op te komen. Dat is duidelijk.

Maar hoe beschrijft het ANALOGE type zich dan vanuit de Duizendgulden-kruid-essentie? De plant is een enigma, want is klein, en ziet er freel en enig-sins teer uit met mooie donkerroze bloempjes, maar smaakt bitter als hel. Welnu, een gebrek aan Mars-energie of aan Yang is immers overduidelijk in zijn manifestaties, zowel lichamelijk (apaties, bleek, gebrek aan levenslust en aktiviteit, gebrek aan appetijt), als psychies (passiviteit, gebrek aan initiatief, meegaandheid, volgzaamheid). Onder "de uitersten raken elkaar", bedoelt men dat een leegheid aan yang, sterke gelijkenissen vertoont met een over-maat (volheid) aan yin. Er bestaat dus een scharniermoment waarop het ene uiterste in het andere kan omslaan.
Bijvoorbeeld: Duizendguldenkruid kan zowel een bloedvormende als een bloedzuiverende werking hebben. In het eerste aktiveert het de bloedsomloop en de aanmaak van nieuw bloed (yang); het is een goed middel bij bloedar-moede en bij herstel na ziekte; en het is een goed algemeen tonicum. Maar het is OOK een goed kruid voor een onzuivere huid, bij droge eczema en dro-ge huiduitslag door zijn bloedzuiverende, reinigende werking (yin).
Ander voorbeeld: normaal zorgt een Vuur-kruid voor een reiniging door af-valstoffen te verbranden, en dus de temperatuur op te drijven. Maar Duizend -guldenkruid kan ook koortswerend werken. Koorts-achtigheid is in een staat van over-drive waarin men kan belanden door een te: te veel, te snel, te druk,...... Wanneer de aanvoer het verbruik niet kan bijhouden, treedt er uitputting op. Veel drukte en stress kunnen op termijn een burn-out en een depressie veroorzaken. Of hoe een te-veel omslaat in een te-weinig.
Een laatste voorbeeld: suikerziekte toont aan hoe een teveel aan suikerinna-me uiteindelijk kan leiden tot een tekort, zoals bij diabetes het suiker weg-spoelt, omdat de patiënt geen suiker meer in vetreserve kan opslaan (omdat hij geen insuline meer kan aanmaken). Tegen suikerziekte kan men Duizend-guldenkruid-tinctuur gebruiken, vooral bij de eerste fase van de ziekte.

Astrologie is een mooi hulpmiddel om patronen te kunnen herkennen. De slaafsheid en de spirituele horigheid in het verhaal vande Bachbloesem Cen-taury, doen een belletje rinkelen: dat van het Teken Vissen/Pisces. De an-dere energie die werkzaam is in Duizendguldenkruid, is die van Vissen. Vis-sen is als het laatste restje van de winter het meest yinne Teken, terwijl Ram met de levensvonk in de lente het meest yange Teken is. Het samenhuizen van deze twee antagonistiese krachten in één wezen -plant of mens- geeft niet zo meteen een gebrek aan wilskracht, maar twee oppositie overlevingsstrate-giën. Vissen verschuilt zich graag in een massa omdat zich als individualiteit profileren zijn voortbestaan erg kan hypotikeren. En Ram snoert zich graag af van anderen, omdat zijn eigen individualiteit opgeven, neerkomt op zijn eigen lot uit handen geven. Vissen WIL volgen en Ram WIL solo gaan, omdat dit voor hen de beste oplossing lijkt.

Als ANALOOG KRUID past het dus ook bij vurige of choleriese persoonlijkheden, wanneer die een geschiedenis kennen van energieverlies, op momenten "in de put zitten"; en op andere momenten hun mojo verloren zijn. Dit wijst op Neptunus-Vissen-invloed, een invloed die vaak verborgen blijft omdat hij zo "vreemd" is aan de initiële Mars-Ram-script. In onze kul-tuur kan dit nogal eens door alcohol gebeuren, maar andere verslavings-modellen die de eigen wilskracht ondermijnen zijn ook mogelijk. Een verslaving valt niet onder de wil, noch kan door wilskracht overwonnen wor-den. Het stelt immers de vraag niet waar zijn sterkte ligt; het speelt in op zijn zwakheid. Hoe sterk iemand ook moge zijn: waar ligt zijn specifieke "achil-lespees"?
Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken door het passieve menstype wanneer het finaal verkeerd begint te lopen: je moet UIT de veilige kudde stappen als je ziet dat die de afgrond induikt. Je naar je eigen ondergang als een lam laten voeren, is jezelf ontkennen, en niet beveiligen. Niemand zal dat in je plaats doen. Of je moet zoals bij anorexia UIT je patroon stappen, om de harde realiteit te kunnen zien dat je jezelf aan het "opgeven" bent. Als je ziet dat je pad naar zelfvernietiging of zelfnihilatie leidt, dan moet je eerst loskomen, en vervolgens ommekeer maken.

Duizendguldenkruid is een bitter-bom verscholen achter een fragiel en deli-kaat ogend bloempje: een bevreemdende kombinatie van een mature sterkte en zelfvertrouwen, met een empatiese zwakte en kinderlijke onzekerheid. Duizend goudstukken? Neen, maar wel een diepe buiging.