Pag1
(Esoteriese of Diepte-) Astrologie

Over astrologie bestaan minstens evenveel vooroordelen en verkeerde voorstellin-gen, als over het sjamanisme. En over astrologen doen dezelfde misverstanden en dezelfde onzinnigheden de ronde, als over sjamanen. Iedereen meent er zijn mening over te moeten ventileren, vooral zij die er het minst van af weten, en er het minst van begrijpen. Rationele wetenschapslui voelen zich zelfs geroepen om in naam van de rede een heuse inquisitie te voeren tegen alles wat zij als“pseudo en para” be-schouwen. Dat zegt meer over hen, dan over de astrologie.

Ze hebben wel gelijk in één ding: het is een feit dat de astrologie geen rationele we-tenschap is, ook al doen dan weer leden van astrologie-verenigingen verwoede en vergeefse pogingen om via testen en statistiek bijvoorbeeld, te bewijzen van wel. Dit betekent echter niet, dat wat niet “wetenschappelijk verantwoord” zou zijn, daarvoor onzinnig of onwerkelijk zou zijn. Meer zelfs: een groot stuk van de werkelijkheid wordt niet door de rationele wetenschap onderzocht. Nog meer: een groot stuk van de werkelijkheid kan niet door de wetenschap onderzocht en verklaard worden. Vandaag niet, morgen niet, en ook niet binnen 100 jaar. Om de goede reden dat haar materialisties onderzoeks- en verklaringsmodel te beperkt is om alles wat daarbui-ten valt, echt te bestuderen. Zo'n soort onderzoek heeft dan -net zoals bij de rechts-voering- meer te maken met het navolgen van de eigen spelregels (tot “geldige ken-nis” nl), dan met het wezenlijk proberen begrijpen van een bepaalde realiteit.

Iedereen kan echter uit zijn eigen leven ontelbare ervaringen en “bewijzen” vinden, dat het leven rijker is dan louter lichamelijk funktioneren, en dat de realiteit rijker is dan een louter materialistiese dimensie. Wil men de volheid van de existentie be-grijpen, dan moet men zich bevrijden uit dat keurslijf van de rationele dictatatuur, en anders beginnen denken. Wie dit niet doet, of niet wilt, -om voor wat voor reden ook- kan de astrologie niet echt begrijpen. Wat nu volgt is algemeen bekend (ook bij de tegenstanders van de astrologie), en is het resultaat van 5000 jaar empirie en in-zichten. Astrologie heeft niets te maken met een “beïnvloeding” door de materiële planeten -zoals de astronomie die bestudeert-, maar alles met de cycliciteit van energieën.

Iedereen kent de cyclus der seizoenen; welnu, de realiteit zit op soortgelijke wijze nog veel complexer en geraffineerder in elkaar. De astrologie bestudeert dit verloop van die verschillende energieën door de samenhang in het universum. Het over-bekende Zo boven, zo beneden, verduidelijkt het synchronisme dat bestaat tussen de structuur in het heelal (aangegeven door de planeet-standen en -hoe-ken), en de orde van de gebeurtenissen op Aarde. Daarom werden die verschillende energieën destijds ook benoemd naar die planeten, en spreekt men in de astrologie over Planeetkrachten of Planeetenergieën: ze drukken een samenhang uit.

Men noemt zo'n samenhang een analogie. De analogie is voor het intuïtief-holisties denken (rechterhersenhelft), wat het causaal verband voor het rationeel-materialis-ties denken is (linkerhersenhelft). De analogie is de tegenhanger van de causaliteit, want ze werkt vertikaal in plaats van horizontaal. Ze legt in plaats van vormelijke gelijkenissen, inhoudelijke gelijkenissen bloot: levensfenomenen die verschillen in vorm, maar dragers zijn van dezelfde soort energie.

Een Tweelingen-dier (de chimpansee), een Tweelingen-plant(thijm), een Tweelin-gen-edelsteen (citrien) en een Tweelingen-mens verschillen fysiek of in vorm kom-pleet van elkaar, maar bezitten energeties iets sterk gemeenschappelijks: de Twee-lingen-energie.

De analogie is de hoeksteen van het astrologies denken, en van de elke astrolo-giese studie. Al die befaamde tekeningen die ontelbare keren werden gereprodu-ceerd, drukken zo'n analogieën uit; bijvoorbeeld tussen het menselijk lichaam en de energieën van de Tekens van de Dierenriem, zoals hierverder afgebeeld.