Pag3
(Esoteriese of Diepte-) Astrologie

Tweede konstatering: een horoskoop “trekken” zoals dat noemt, bestaat eruit van die tekening te maken. Dat is helemaal niet moeilijk, want het is een louter techniese opdracht, die bij wijze van spreken door een kind kan worden uitgevoerd. Computer-programma's doen trouwens kant-en-klare horoskopen zonder het minste reken- of denkwerk uit de printers rollen.

De horoskoop-tekening maken is één ding, de horoskoop kunnen duiden of inter-preteren is evenwel een kompleet andere zaak. Om die gegevens te kunnen “verta-len” in een coherent verhaal, moet men voeling krijgen met de dynamiek die in de tekening vervat zit. Dat is het grootste probleem van de meeste astrologie-hoby-isten: alhoewel ze misschien best wel veel wéten over astrologie en over horoskopie, slagen ze er toch zeer slecht in om de essentie van een bepaalde horoskoop te vat-ten en weer te geven. Ze blijven letterlijk en figuurlijk steken in een (astrologies) jargon.

Het is de kunde en de kunst van de astroloog om iemands levensproblematiek uit diens horoskoop te “destilleren”: voeling krijgen met iemands wezen door en dank zij zijn horoskoop. Zelf ben ik daar niet fanatiek in: dat kan ook op andere manieren. Maar al bij al dient een horoskoop dus niet om iemand te typeren, doch om hem be-ter existentiëel te kunnen begrijpen.

Nochtans zijn alle zogenaamde “astrologiese testen” precies uit dat bedje ziek: ze be-vatten geen “objectieve informatie” zoals de opstellers ervan pretenderen, maar niets -zeggende feitelijkheden. Ze zijn opgesteld in een taal, in een denken en met een doel, die een astroloog niet aanspreken en volstrekt koud laten. Mij bekruipt erdoor alvast hetzelfde gevoel dat ik kreeg bij PMS-proeven en andere IQ-testen: weerzin, en een indruk van komplete nutteloosheid.

Wil men bewijzen vinden voor de geldigheid van astrologie, dan dient men anders, en persoonlijker te werk te gaan: zich erin verdiepen, en haar proberen te begrij-pen. De “bewijzen” komen dan als het ware “als vanzelf”, naargelang zijn inzichten over welbepaalde samenhangen groeien. Iedere keer dat men een analogie, een syn-chroniteit of eenvoudigweg een verband ontdekt dank zij de astrologie, krijgt men het bewijs van haar geldigheid! Hét ultieme en éénmalige bewijs“voor eens en altijd” verlangen, getuigt dan van weinig luciditeit en intellektuele eerlijkheid.
Zo zit de realiteit immers niet in elkaar, en zo werkt ze niet! Zo zijn sommige perso-nen échte vertegenwoordigers van hun (Zonne-)Teken,en andere weer niet : dat heeft zo zijn (horoskopiese) redenen.

Sommige “astrologie-liefhebbers” vervallen in het andere uiterste: in wat ik astrolo-gisme noem: één lange tirade van astrologies jargon en horoskopies-techniese “uit-leg”. Ze zetten de zaken op hun kop, want proberen de werkelijkheid aan de astrolo-gie te doen korresponderen. In feite doen ze dus net hetzelfde als de rationele fana-tici die a priori de astrologie rabiaat verwerpen als “onzin”, omdat ze die niet kunnen doen conformeren met hun wereldbeeld.

Voor heel wat mensen is dit hermetisme trouwens een struikelblok om zich met de astrologie in te laten: als alles zogezegd al van tevoren zou “vastliggen”, waar ligt dan nog de menselijke vrijheid? Een terechte vraag, die ik mij destijds zélf heb gesteld en diende te beantwoorden vooraleer ik de astrologie kon bestuderen. Het antwoord hierop kan wat ontluisterend zijn voor onze menselijke pretentie: als individu heb-ben we weliswaar nog voldoende vrijheid en speelruimte, maar het aards bestaan is niet alleen onderworpen aan allerlei sociaal-economiese beperkingen, maar ook aan bepaalde universele beperkingen, waar we als “soort” (=mens) en als individu , niet buiten kunnen. Iedere mens is verschillend, en het is juist de verdienste van de as-trologie dat ze kan duidelijk maken, waarin men verschilt, en vanuit welke (energe-tiese) bron dit verschil is voort gekomen.

Men zou immers de volgende volkomen analoge vraag kunnen stellen: als alles al van tevoren in de genen zou vastliggen, waar ligt dan nog de menselijke vrijheid? Onze vrijheid ligt met andere woorden niet in het potentiëel dat “we hebben meegekre-gen”, maar in ons vermogen om ermee om te springen en het te gebruiken. De men-selijke vrijheid ligt noch in de genen, noch “in de sterren”, maar in het gebruik van het menselijk bewustzijn, dat zich bedient van het lichaam en de specifieke ener-gie die het tot zijn beschikking heeft gekregen. De slotbeschouwing moet zijn, dat astrologie als vehikel moet dienen om dit bewustzijnsproces te realiseren en konkre-te zelfkennis te stimuleren.

Tot slot PRAKTIES, kan je voor

-het geven van een voordracht over astrologie, waarbij verder op de belangrijkste    thema's die hier werden aangesneden, wordt ingegaan;

-een HOROSKOOP-INTERPRETATIE, schriftelijk uitgewerkt;

-een astrologies KONSULT over een probleem waarmee je zit;

   mij steeds telefonies kontakteren op 09/228 93 12