De grove Den (Pinus sylvestris)

Zoals ik reeds bij "De Spar" vermeld heb, zijn den en spar broertjes van elkaar: ze hebben nagenoeg dezelfde genees-krachtige eigenschappen en toepassingen. Als de spar hierbij een typiese Aarde-vertegenwoordiger is, wat dan te denken van bijvoorbeeld het profiel dat Edward Bach in zijn Bloesem-essences van de Den heeft opgehangen? Voor wie een beetje onderlegd is in de astrologiese energieën, kan in de beschrijving van de positieve en negatieve Den-toestand, een uitgesproken Saturnaal type terugvinden. Ik ga voorbeelden hiervan niet stuk voor stuk opsommen, want het staat er werkelijk vol van. Het korrespondeert ook met het profiel en de problematiek van de Lood-mens, wat andermaal een bevestiging is van het voorgaande: lood is immers het Saturnus-metaal.

Men kan zich dus afvragen, WAAROM Bach de Den zo uitge-sproken Saturnaal heeft ervaren. Ik denk in dit opzicht dat hij tijdens zijn natuurwandelingen misschien vooral zogenaamde "vliegdennen" heeft aangetroffen: eenzame, knoestige dennen die in het zand van stuifduinen of in rotsige bodems van hel-lingen groeien. Door hun standplaats en habitus, vertonen zul-ke dennen erg Saturnale eigenschappen; en kunnen zij trou-wens ook heel oud worden, zoals dat typiese Saturnus-verte-genwoordigers betaamt (denk aan schildpadden en olifanten bvb). Maar het zou een foute redenering zijn van die "uitzon-derlijke" exemplaren als prototypes van de soort te nemen. De beschrijving die Bach aldus van de Grove Den gegeven heeft, heeft meer weg van bvb de jeneverbes die stukken saturnaler is dan de den. Helaas heeft Bach de juniper niet in zijn be-stand opgenomen, om zich van die foute interpretatie bewust te kunnen worden. Dat doet niets af aan de verdiensten van Bach, maar het houdt wel in, dat "Pine" zijn slechtst beschreven en begrepen patroon is.

De grove den kan uitgroeien tot een fraaie boom van 30 tot 35 meter, al laat de mens hem doorgaans niet zo groot worden: het hout van de den is gegeerd voor heel wat toepassingen. Als tim-merhout (grenen), voor de papierfabrikage en destijds ook als stutpalen in de kolenmijnen. Een belangrijk verschil met de spar, is niet alleen dat de naalden van de den beduidend langer zijn, maar ook en vooral dat ze per twee aan de twijgen zitten. Dichotonie , de tweedelige "vertakking" is een typies Twee-lingen-kenmerk. Onze longen, het Tweelingen-orgaan, zitten met een paar in ons lichaam. De computer, deze uitvinding van het rationeel denken, funktioneert met 0's en 1's. De den is dus naar analogie een Tweelingen-boom.

Van oudsher is de boom een belangrijke leverancier van terpen-tijnolie; als men nu bedenkt dat terpentijnolie wordt gebruikt bij het schilderen om de verf te verdunnen, dan vinden we ook hierin iets terug van dat Tweelingen-wezen. Zoals de verschil-lende gassen worden verdund over de volledige atmosfeer, zo verdunt terpentijn verf over de volledige vloeistof. Verdeling tot een homogeen mengsel.

Bij de beschrijving van den heeft Edward Bach wel een facet van het Tweelingen-karakter van deze boom ontmoet: daar waar hij het heeft over de "kinderlijk-angstige geesteshouding" en over "denkbeelden over goed en kwaad". Maar hij heeft deze aspekten niet verder uitgediept, eerder geplaatst tegen de ach-tergrond van zijn Saturnaal verhaal. Nochtans is dit dualisme zeer kenmerkend voor het Tweelingen-principe in het alge-meen, en voor de denne-energie in het bijzonder. Het besef dat er steeds een keerzijde aan de spreekwoordelijke médaille is, of dat de dingen des levens uit paren bestaan: man en vrouw, vreugde en verdriet, geluk en tegenslag, gezondheid en ziekte, aktie en rust, yin en yang,......

Daarom zal de vitale energie zich bij de den naar analogie een chakra lager dan bij de spar manifesteren: bij de (maag)lon-gen- chakra. Wanneer daar bij de mens een blokkade zit, als gevolg van dingen die hij heeft doorgemaakt, dan is er geen "vermenging" met de omgeving gebeurd. Dat kan zijn omdat er ruzie was waardoor "mijn en dijn" gescheiden bleven (=men wordt niet geluisterd en begrepen). Dat kan zijn omdat de per-soon zijn gedachten niet heeft kunnen uit-drukken in de omge-ving, zodat er een soort mentale "implosie" heeft plaats gevon-den: hij vind afname noch respons voor zijn gedachten. De mond worden gesnoerd en zijn verhaal niet kunnen maken, is één van de belangrijkste oorzaken van bronchitis, de verstof-felijking van de 4e chakra-blokkade (meer emotioneel gericht: een maagzweer). Geen verstandhouding en begrip met zijn medemensen kunnen terugvinden, wordt door elke Lucht-mens als een regelrechte ramp en als een persoonlijke bele-diging ervaren. Kommunikatie moet in de twee richtingen verlopen! Hieruit kan men konkluderen dat de den levendiger en "mededeelzamer" is dan de spar, wat ook door de praktijk van "praten" met bomen bevestigd wordt.

Dus beste lezer, ga eens een uurtje aan een den staan om uw gedachten wat helderder en geordender te maken. De wil om dingen bespreekbaar te maken en uit te praten, heeft meer met de moed om onbevangen te dialogeren te maken, dan met het vermogen om goed en elokwent te kunnen praten. "Praten van-uit het hart" betekent: met oprechtheid de dingen verwoorden zoals ze in hem leven. En "praten met het hart" betekent: kor-rekt dialogeren vanuit een openheid en eerlijkheid. "Zijn hart (en zijn longen) laten spreken" heeft dus meer met emotionele intelligentie te maken, dan met het domweg ventileren van emoties.