Art 16
Duizendblad (Achillea)

Men kan Duizendblad bezwaarlijk een sappig en bladrijk kruid noemen: van-uit een overlevende wortelstok schieten stengels recht naar omhoog. Ze zijn taai en stevig, met op het eind een samengesteld scherm (als lid van de Com-posietfamilie of Samengesteldbloemigen) van roomwitte bloempjes in een plat vlak. De bladeren die één voor één schrijlings aan de stengel verschijnen, zijn zo diep verdeeld ingesneden, dat ze eigenlijk uit "duizend" slipjes lijken te bestaan. Hieraan dankt Duizendblad in bijna alle talen zijn volksnaam. Om-dat die bladeren niet alleen sterk vertakt zijn wat hun verdampingsoppervlak-te sterk beperkt, maar ook nog eens vezelig en behaard zijn, is Duizendblad uitstekend uitgerust om zich op een droge en zonnige standplaats te hand-haven. De hele plant voelt trouwens droog en "ruw" aan, en bij kneuzing komt direkt een sterk aromatiese, ietwat penetrante geur vrij. Omdat sommigen die geur eerder onaangenaam vinden, wordt hij daarom soms ook stinkkruid ge-noemd.

Door kolonisten werd hij vanaf de 15-e eeuw naar het Amerikaanse kontinent meegebracht, alwaar hij yarrow wordt genoemd. De Latijne naam Achillea is een verwijzing naar de Griekse krijgsheer-oorlogsheld Achilleus, en refe-reert naar de wondhelende en bloedstelpende eigenschappen van Dui-zendblad. Daarom wordt het ook in Frankrijk 'l herbe des carpentiers, en in Engeland carpentersgrass genoemd: een beroep waar kwetsuren regelmatig voorkomen. Een andere naam in Engeland is nosebleed, wat op dezelfde toe-passing wijst bij bloedneuzen.

In de Oude Wereld kent Duizendblad een lange geschiedenis: bij de Kelten was het een belangrijk kruid, maakte het deel uit van druïdenceremoniën. Het werd in een amulet gedragen, uitgestrooid over de drempel van een huis ter bescherming tegen heksen en duistere krachten. Over het algemeen werd aan Duizendblad een weldoende uitstraling toegewezen, wat door bevindingen in de bio-dynamiese landbouw wordt bevestigt: Duizendblad stimuleert de aromatiese kwaliteiten van andere kruiden, en heeft een vitaliserende invloed wanneer het aan de kompost of als bereid preparaat 502 aan de bodem wordt toegevoegd. Duizendblad is dus een goede buur.

Bij de Californische Bloesemtherapie (als uitbreiding van de Bach Bloesem-therapie), wordt Duizendblad als Yarrow voorgeschreven wanneer iemand niet meer duidelijk het verschil kan maken tussen mijn en dijn, en daardoor al te beënvloedbaar wordt voor (schadelijke) invloeden uit zijn omgeving. Dit berust op het oude gebruik in de Native American kultuur om te smudgen: het bewierroken met brandend Duizendblad van plaatsen en mensen, om kwade geesten te verdrijven.

ASTROLOGIES kan men hierin de Maan- of Kreeft-invloed in her-kennen. Zo OPEN staan voor de "ander", en zo meegaan in diens verhaal, dat men het zicht op de eigen richting en motieven "verliest" of "vergeet". Het op-treden van plotse toestanden van "zijns-verbijstering" omdat men niet in zijn eigen centrum blijft. Moeders die teveel met hun kinderen meeleven; thera-peuten die teveel met hun kliënten meeleven; ondergeschikten die klakkeloos hun baas volgen. Maar die openheid kan dus niet alleen voor "de ander" be-treffen, maar ook voor de "andere kant".

Bijgevolg is het als ANALOOG KRUID te gebruiken door het men-sentype dat letterlijk en figuurlijk te open kan staan, en hierdoor kwetsu-ren kan oplopen. Op het lichamelijke vlak als wondes die kunnen bloeden of ontsteken; ook voor INwendige bloedingen kan Duizendblad gebruikt worden bij bloedhoesten, bloedspuwen, aambei-bloedingen en overvloedige menstru-atie. En psychies-emotioneel als een overgevoeligheid voor invloeden uit de omgeving die al te gemakkelijk geabsorbeerd worden, en psychosomaties kun -nen neerslaan op verschillende organen, of verschillende energiebanen kun-nen blokkeren. De hele waslijst van kwalen waarvoor Duizendblad kan aange-wend worden, moet men dus in deze kontext plaatsen, gaande van overspan-ning, te weinig afweervermogen, krampen, verontreinigingen, tekorten. Dui-zendblad reinigt, vult aan, en brengt terug in balans. Het reinigt het bloed, de huid en de slijmvliezen: het maakt ze sterker en droger, afgesloten en min-der gevoelig, zodat de bacteriën er niet meer zo vlug in kunnen nestelen. Dui-zendblad is ook koortswerend en transpiratie-bevorderend. Het wordt zowel nu als reinigingsmiddel voor de huid gebruikt, als in de 19-e eeuw als ver-vangingsmiddel van kinine voor de behandeling van wissel-koortsen.

Dat Duizendblad zo'n breed medicinaal spectrum van toepassing bezit, dankt het aan een tweede energie. Hiervoor moeten we terug het blad onder ogen nemen, dat zo mooi veer-vormig verdeeld is in slipjes. Het pricipe van dicho-tome vertakking is eigen aan Mercurius-Tweelingen., en korrespondeert aan de noodzaak tot "verdeling" of circulatie. Duizendblad begint steeds te bloeien wanneer de Tweelingen-periode aanbreekt. Ook in de "Native Ame-rican Zodiac", hoort de yarrow bij het hert, de maïs en de Tweelingen-perio-de. Vandaar het medicinaal gebruik van Duizendblad bij bloedcirculatie- en menstruatieproblemen, menstruatiekrampen, spataderen, menopauzepro-blemen, gewrichtsklachten, reumatiese pijnen en urinezuurophopingen (ook homeopaties), en problemen met de spijsvertering door de eetlust op te wek-ken, en zowel maag, lever als darm te stimuleren (door de bitterstof achil-leïne).

Als KOMPLEMENTAIR KRUID past het bij het nerveuze, san-guïniese type : de denkende duizendpoot die onder de druk van zijn al te grote mentale inspanningen allerhande stress-verschijnselen kan krijgen. Door zijn denken zoals het blad van Achillea teveel te vertakken, verhoogt hij niet alleen zijn bloeddruk, maar kunnen er ook krampen ontstaan (maag, darmen, hart, bloedcirculatie). Veel willen weten, betekent daarvoor nog niet dat men een geestelijk wijze en harmoniese persoon is. Een zitbad met Dui-zendblad nemen bij krampen is een aanrader.

Men kan dus zien, dat alhoewel Duizendblad nummer 1 van de werkzame kruiden voor de behandeling van typiese vrouwelijke klachten is, hij tegelijk ook veel meer is dan dat alleen. Maar men mag er ook niet teveel van gebrui-ken, op straffe door te hoge dosissen kan draaiingen of hoofdpijn krijgen.