Art 19
Guldenroede (Solidago)

Er moet gespecifieëerd worden: het gaat hem om de Echte Guldenroede, de Solidago Virginea? Want de Canadese Guldenroede is als sierplant en als verwilderde soort veel meer voorkomend. Zoals de naam duidelijk maakt, is deze laatste afkomstig van het Amerikaans kontinent, terwijl de eerste sinds oudsher als bosplant inheems is op het Oude Kontinent. En om de verwarring kompleet te maken, heeft de Canadese bloemen die gelijken op "gele zweep-jes" of "gele roeden", terwijl de Echte meer een open bloementuil heeft.

Ook de Latijnse naam geeft geen echte verduidelijking. Herhaaldelijk kan men immers vinden dat Solidago komt van "solidare", maar dit is niet kor-rekt. Men herkent er wel dezelfde stam in, als in "solidus"=stevig, maar de verzamelnaam consolida die vroeger aan verschillende wondkruiden werd gegeven, komt dan weer van "con-solidare", wat inderdaad "verstevigen, herstellen" betekent. Het is niet mijn bedoeling hier aan semantiek te doen, maar het heeft wel zijn belang. Het toont aan dat de plant vroeger ANDERS werd genoemd: Saraceens wondkruid of Heidens wondkruid. Guldenroede werd door de Germanen ook als wondkruid gebruikt, en als pijnstillend mid-del. Bij de American Natives werd guldenroede gebruikt bij beten van ratel-slangen.

Wat we daaruit kunnen leren, is dat Guldenroede ontstekingen tegen gaat, en het vermogen heeft om afvalstoffen tot toxiese stoffen uit de bloedcirculatie weg te halen. Een vermogen waaraan het niet alleen haar gebruik als wond-kruid heeft te danken, maar nadien ook als nierkruid, omdat de eleminatie van die stoffen via de nieren gebeurt.

ASTROLOGIES zijn de nieren het Weegschaal-orgaan. Die nieren zor-gen niet alleen voor de waterhuishouding in het lichaam, maar ook voor de concentratie van benodigde stoffen in het bloed (de bloedspiegel) en de elemi-natie van stoffen die er "teveel" zijn. Balans zoeken tussen binnnen-en bui-tenwereld, tussen zichzelf en de anderen, is een typies "vrouwelijke" inge-steldheid. Vandaar dat Guldenroede een echt vrouwenkruid word ge-noemd: het houdt een gevoeligheid in om te registreren wat er gebeurt, en wat de gevolgen van iets zijn. Zoals de nieren al die schommelingen in het bloed moeten registreren en in balans houden, moet het gemoed al die ge-voels-schommelingen registreren en in evenwicht proberen te houden.

Als ANALOOG KRUID stemt Guldenroede dus overeen met het lie-vemensentype dat teveel rekening houdt met de ander en haar/zijn relatie met die ander. Nogal wat vrouwen stemmen zich in wat zij willen, al teveel af op hun partner of hun gezin, in plaats van naar wat ZIJ willen. Of men blijft te lang hangen in een ongelijke relatie met een partner die hem geen goed doet. Of men moet zich teveel opofferen om de relatie te doen werken, en krijgt er te weinig voor terug. Naar analogie krijgt zo iemand dan af te rekenen met kwalen die lichamelijk samenhangen met het zich gevangen voelen in een relatie, een rol, een verwachtingspatroon.

Vrouwen kunnen ook dezelfde symptomen krijgen vanuit een diametraal te-genovergestelde dynamiek en problematiek: wanneer ze zo gedreven zijn om een zelfstandig, onafhankelijk leven te leiden, dat er eigenlijk geen plaats is voor emotionele verbindingen. Bijgevolg is Guldenroede ook dienstig als COMPLEMENTAIR KRUID voor het carrière-type dat haar vrouw-zijn op tal van manieren afsplitst van het dagelijks leven dat ze leidt, en vanuit haar gebrek aan emotionele verbindingen en het voortdurend alleen moeten leven, het eveneens "aan de nieren kan krijgen".

Konkreet kan Guldenroede dus gebruikt worden voor alle problemen met nie-ren en blaas die ontstaan vanuit een emotionele teleurstelling of vanuit een relatieproblematiek, met een heel scala aan verstoorde verbindingen, verdriet voor een scheiding of een breuk, rouw om een verlies, tot en met oud leed. Vaak gaat dit gepaard met huidproblemen, hoofdpijn tot migraine door teveel toxines in het bloed, tot zelfs reuma door het neerslaan van urinezuur in de weefsels en gewrichten. Soms gaat dit gepaard met waterzucht, omdat het water in het lichaam wordt opgeslagen, in analogie met de emoties die wor-den opgepot ipv te kunnen worden beleefd. In chroniese gevallen kunnen niergruis (-->nierstenen), reuma of eczema ontstaan als "verstoffelijkt, neer-geslagen leed". In acute gevallen kunnen nierontsteking/blaasontstekingen ontstaan. Guldenroede helpt ze allen "weg te voeren" door de nieren te stimu-leren en de bloedsoploop te reinigen.