Art 17
Echte Kamille

Weinig geneeskruiden zullen zowel als huismiddel, zowel in de volksgenees-kunde, zo bekend en geprezen zijn als de Kamille. Er zullen ook weinig men-sen te vinden zijn, die deze plant niet kennen. In geen enkel kruidenboek zal de plant ontbreken, en als men ALLE klachten, kwalen en ziektes waarvoor deze plant kan helpen, achter elkaar zou zetten, dan krijgt men wis en zeker een ellenlange lijst.

Maar, zoals dat nogal eens het geval is met succesvolle "sterren": de echte is de unieke en de ware; maar er zijn veel dubbelgangers en nabootsers op de kust, die erop proberen te gelijken. Ook de look-a-likes levert een lange lijst op. Te beginnen met de Valse en de Reukloze kamille die niet naar kamille ruiken; de Stinkende ruikt dan weer wel, maar zoals zijn naam het zegt on-aangenaam; de Roomse kamille gelijkt erop, maar behoort eigenlijk tot een ander Geslacht (Anthenis) en wordt nogal eens gekweekt in cultivars die he-lemaal wit zijn zonder de gele "hartjes"; de Gele kamille heeft dan weer de verkeerde kleur; en last but least is er nog de Schijfkamille die weliswaar ruikt naar kamille, maar klein en gedrongen is (behoort tot de zgn "tredvegetatie") en waarvan de bloemen geen straalbloemen hebben. En dan vergeet ik nog de "nichten" margriet en madelief.

Geen nood: je hoeft heus niet met een floraboek ter determinatie rond te lo-pen, want er is een onfeilbare manier om de Echte Kamille te vinden. Je kunt Kamille altijd vinden aan de rand van korenvelden. Dit is een archetypiese plaats waarmee we Kamille associëren in een "heilige" viervuldigheid: blauwe korenbloemen (die het Element Lucht vertegenwoordigen); rode klaprozen (die het Element Water vertegenwoordigen), het graan (het Element Aarde want voedselbron), en kamille , die dus het element Vuur vertegenwoordigt, meer bepaald de Zon. De wuivende korenhalmen met deze kleurrijke rand-beplanting in de berm en de reuk van Kamille, roept dan weer een ander archetypies beeld op: dat van de zomer.

Als een ASTROLOGIES Zonne-kruid is Kamille in de eerste plaats een verwarmend kruid dat pijnen, , ontstekingen en zwellingen, verkramp -ingen en verslijmingen, veroorzaakt door koude, opheft. Men drinkt er thee van, of legt omslagen op de pijnlijke plek. Een gezwollen oog, een pijnlijk oor, een pijnlijke tand, een ontstoken mond of keel,neusverkoudheid, darmkramp, maagpijn, pijnlijke menstruatie, aambeien, reumatiese pijnen, werkelijk al-les is met Kamille gebaat. Een beetje meer uitleg over die "koude" is op zijn plaats: elke NIET-verwerkte ervaring, blijft ergens op een specifieke plaats in zijn energie-geld (en analoge lichaamsdeel) zitten. Die plaats wordt als het ware een "dode plek" waar de levenskracht niet meer kan doorstromen, en waar de kou vat op heeft (Mellie Uyldert- De Taal der Kruiden). Men voelt zich ook -op dát punt- psychies "in de kou staan".

De Znnekracht is onontbeerlijk voor alle levensprocessen: zonder zon , zou de Aarde een dode planeet zijn. De Zon is dus de "levensbrenger", en in die zin spreekt men over "haar", de (kosmiese) moeder. De Latijnse naam Matrica-ria schijnt hiernaar te verwijzen: het bevat dezelfde stam die zowel in "ma-ter"(=moeder), als in "matrix"(=baarmoeder) tereugkomt. Of verwijst simpel-weg naar het gebruik van Kamille in de Oudheid bij vrouwenkwalen. Ook voor de soortnaam chamomilla zijn er verschillende interpretaties mogelijk omdat het van het Grieks is afgeleid: "geur die aan de appel herinnert" lijkt de meest plausibele te zijn.

Als wij het "mensdom" even verlaten, dan kunnen we konstateren dat de wel-doende invloed van Kamille zich niet beperkt tot de mensen. Ook dieren kunnen erdoor geholpen worden, zoals kalveren met diarree en schapen met voetrot. En wanneer mijn konijnen destijds of mijn kat oogproblemen had-den, bracht een omslag met kamillethee soelaas. Kamillethee is een doeltref-fend middel tegen een aantal planteziektes vooral bij jonge plantjes. In de antroposofie wordt Kamille in de kompost verwerkt om de groei te bevorde-ren. Terug tot het mensdom: vandaar ook de reputatie van Kamille als afweermiddel tegen ongedierte (voor het graan), en tegen boze geesten en heksen door het aan de voordeur op te hangen of op het lichaam te dragen.

Als typies Zonne-kruid vertoont Kamille belangrijke gelijkenissen met die an-dere Zonne-vertegenwoordiger: Venkel. Net als Venkel bezit Kamille naast to-nifiërende eigenschappen ook kalmerende, die terug te voeren zijn op de-zelfde Mercurius-energie. Maar er is ook een duidelijk verschil: Venkel be-vat de Mercurius-Maagd-energie, terwijl Kamille de Mercurius-Tweelingen -energie bevat. Kamille in een zeer oppervlakkige kiemer bvb, waardoor de plant in een wip elk stuk omgewoelde grond inpalmt. Kamille voelt zich dus het best op "verstoorde", nieuwe grond, die pas omgeploegd is of waar bouw -werken werden uitgevoerd.

Naar analogie past Kamille als ANALOOG KRUID bij "nieuwe" of jonge mensen. Kamille heeft vooral bij KINDEREN zijn waarde bewezen, om-dat het niet alleen snel helpt bij "buikpijn" maar ook huilende kinderen kan kalmeren. Als kinderen erg nerveus en onrustig worden, lastig beginnen doen omdat hun tandjes beginnen uitkomen, slecht gehumeurd zijn omdat ze uit hun hum zijn, of slecht slapen omdat ze nachtmerries hebben. De homeopa-thie gaat daarin zelfs nog een stapje verder, en beveelt Chamomilla D6 aan voor verwende, rusteloze, overgevoelige, nukkige peuters en kleuters die nooit genoeg hebben en zich alleen maar rustig houden, als ze gedragen worden of in de kinderwagen gereden worden.

Als COMPLEMENTAIR KRUID is Kamille te gebruiken bij het nerveuze en overgevoelige mensentype: te grote gevoeligheid en openheid voor invloeden en indrukken van buitenaf; te vatbaar voor irritaties; te onder-hevig aan pijn. De mentale belevingen en percepties doordringen als het ware het hele gestel, met grote prikkelbaarheid vandien. Vaak wordt Kamille als een huismiddel toegediend bij de eerste tekenen van ONwelzijn, of het nu een opkomende verkoudheid, hoofdpijn, maag-darm-storing of last in de on-derbuik betreft. Maar in het geval de Kamille-mens is hij of zij zo overgevoelig en zo overspannen, dat een klein beetje pijn als iets "verschrikkelijks" wordt ervaren. Daardoor reageert de persoon ook veel te hevig: hij slaakt scherpe, doordringende kreten bij oorpijn; hij draait en woelt in zijn bed, ligt geen mo-ment stil; hij raakt heftig opgewonden en kwaad door de pijn, wil niet praten, en wil niet aangeraakt worden, maar snauwt af uit boosheid. Als hij koppijn krijgt, is het alsof zijn kop gaat ontploffen, en klaagt hij merg en been; typies hierbij is dat 9 uur 's avonds het tijdstip is waarop de pijnen erger worden. Niet dat zo iemand "kleinzielig" zou zijn, maar zijn ervaring is vertekend door bhet besef iets moeilijk BUITEN te kunnen houden. Kamille past bij zenuw-achtige, gevoelige vrouwen, die niet in de wind kunnen rijden zonder hun oren te moeten bedekken, omdat die te gevoelig zijn voor wind. Suizen, brom-men en zingen in de oren. Kloppende zeuwpijnen (neuralgie) in het aange-zicht. Buikkolieken met krampende pijnen. Krampachtige hoestbuien met veel slijm in de luchtwegen. Bij longontsteking, bronchities, larynchitis, oor-ontsteking, hoofdpijn, koorts kan Kamille genezing brengen als de persoon van dit type is. Samen met het advies natuurlijk van zich niet meer zo druk te maken over de dingen des levens waar men weinig kan aan verande-ren ...... tenzij zijn perceptie. Relativeren of mediteren, kan hierbij dienstig zijn.

Samengevat kan men stellen: Kamille herstelt de rust in het lichaam; een nor-maal funktioneren, zonder blokkades of kramp. Het is één van de beste ont-krampingskruiden: van krampen in de buik met een spasties colon (=onregelmatige peristaltiek) en menstruatiekrampen bij de vrouw, over hart -kloppingen met een beklemmend gevoel (door stuwing van het middenrif door opgezette darmen), oorsuizingen en slapeloosheid, tot en met en zenuw-hoofdpijnen en "hysteriese aanvallen". Allemaal terug te voeren tot over-spannen zenuwen. Kamille werkt hierbij van beneden naar boven: van de zonnevlecht of levenspool naar de hersenen of de bovenpool. Door de dingen in de geest te halen, te leren zien in hun ware gedaante, in een grotere objektiviteit en relativiteit, vallen alle mentale mispercepties en emotionele angsten letterelijk en figuurlijk AF.