Taxus-Venijnboom-Yew
(Taxus baccata)

Taxus wordt in de tuinen nogal eens gebruikt als haagplant of als vormboom. Dit is te danken aan een aantal eigenschappen, zoals: hij blijft het hele jaar groen (niet "frisgroen" want daar-voor is de kleur van zijn naalden te donker); hij laat zich ge-makkelijk knippen en "scheren"; en in tegenstelling tot bijvoor-beeld de buxus, heeft de plant weinig last van aantasting , vraat of natuurlijke vijanden. Hoe dit laatste komt is duidelijk wan-neer men weet dat de taxus giftig is. Vandaar trouwens zijn Nederlandse bijnaam van venijnboom: zijn bessen mogen er dan attraktief rood uitzien, maar zijn giftig. Niet enkel en alleen voor kinderen en onvoorzichtige volwassenen, maar ook voor dieren: al menig paard, ezel, koe, schaap, varken, konijn, hond, kat en zelfs kip heeft na het eten van de zogenaamde rode schijnbessen het bijltje erbij neergelegd. Ook in de naalden zit dezelfde hoge dosis aan taxine of baccatine , een giftige alkaloÔ-de. Vooral paarden zijn er zeer gevoelig voor, en kunnen amper 5 minuten na het eten van de naalden dood neervallen. De do-delijke dosis voor een paard wordt geschat op 0,5 tot 2 gram naalden per kg lichaamsgewicht. Vandaar dat taxus zeker niet populair is als boom om weiden af te zomen.

Op de nefaste uitwerking van zijn gif, berust dan weer een posi-tieve toepassing dat van recentere datum is: het gebruik van taxus als kankermedicijn, en meer bepaald verwerkt in de chemotherapie-preparaten. Onze Germaanse voorouders maakten niet alleen bogen van taxushout, vanwege zijn taaiheid en sterkte, maar doopten ook hun pijlen in taxusgif. Het is in-derdaad een taaie rakker want hij is goed bestand tegen scha-duw en kan in "armoedige" of barre omstandigheden groeien. Dat groeien gebeurt trouwens traag, zodat taxusbomen heel oud kunnen worden.

Er bestaan heel wat taxussen van meer dan 1000 jaar oud. In het Schotse Fortingall staat een taxus die het begin van onze jaartelling heeft meegemaakt. Oude taxussen kunnen tot 40 meter hoog worden, maar worden meestal slechts de helft, en het spektakulaire zit hem meestal in hun omvang: de stammen kunnen een doorsnede bereiken van 4 meter en meer.

De taxus is nogal vaak op kerkhoven aan te treffen. Dat heeft zo zijn redenen. Filosofies kan men stellen dat deze boom werd aangeplant als symbool voor het "lange leven", of als boom van de dood (het verschil tussen beide schuilt soms in een klein hoekje). Een meer prozaÔese verklaring is, dat ze daar werden aangeplant om te verhinderen dat landbouwers en herders hun dieren op het kerkhof zouden laten grazen. Niet bepaald sym-pathiek, maar wel doeltreffend. In Friesland zijn er destijds 4 oude runeninscripties in taxushout ontdekt.

Een laatste bijzonderheid over de taxus: hij bezit een geslacht, en is dus een "hij" of een "zij". Mannelijke bomen dragen man-nelijke bloemen die een geelwit stuifmeel afgeven (zie foto 2). En vrouwelijke bomen dragen kleine vrouwelijke bloemknopjes die wat kleverig zijn om het stuifmeel op te vangen, en daarna uitgroeien tot rode (schijn)bessen.
De sex is belangrijk: de al vernoemde taxus in Fortingall die al eeuwen een "hij" was, blijkt ook nog eens van geslacht te kun-nen veranderen (wanneer dit "nodig" is?), en voor het eerst ook vrouwelijke takken aan te maken. Men kan hem een hermafro-diet, een bisexueel of zelfs een transgender noemen, wat heer-lijk up-to-date is.

Tijd om alle wetenswaardigheden over de taxus eens op een rij-tje te zetten: de giftigheid of de strijd tussen goed en kwaad; het vermogen om kwaad met kwaad te bestrijden (chemothera-pie als "gif"); leven en dood; kerkhoven (de dood); lang leven (het leven); taaiheid om te weerstaan aan alles wat de wereld als moeilijkheden en problemen kan toewerpen; sexualiteit; .....
Dit alles roept de Schorpioen-energie op; de taxus is dus een Scorpio-vertegenwoordiger. In hem of haar ligggen alle moge-lijkheden verborgen zo eigen aan het wezen van Schorpioen. Scorpio is een sterke energie, maar ze moet gekontroleerd worden (cfr chemo) of in GOEDE banen geleid worden. Als dat niťt gebeurt, kan deze energie stuurloos afzinken naar afbraak en negativiteit.

Zoek dus een taxus of yew op wanneer je worstelt met een exis-tentiŽel probleem, wanneer je niet meer weet wat gedaan om "goed" te doen, wanneer je in de knoop ligt met je eigen iden-titeit of sexe, of wanneer je het moeilijk hebt met "het kwaad" in de wereld. Luister dan naar wat de wijze taxus je daarover te vertellen heeft, of voel gewoon aan zijn energie welke invals-hoeken je kunt volgen in je geest om aan de worsteling een ein-de te maken , en je levenspad terug te vinden. Want we kunnen allen even "de weg" daarop kwijt zijn en ons verdwaald voelen. Tenslotte zijn we allen zoekers en moeten we in voeling blij-ven met "de bron". Dat is de spirituele dimensie van het leven, dat in het Schorpioen-wezen vervat is. Het vermogen om goed te doen, of om kwaad te doen. Het vermogen om fouten te ma-ken, en eruit te leren. Het vermogen om ons bewust te worden van een bepaalde problematiek, en het rad van het karma tot stilstand te brengen. Op ons levenspad moeten we elk onze spirituele worstelingen uitvechten.